GEOMAKTI-työpaja 6.2. - kysely työpajaa varten

4.1.2021

WiMin vuosikokouksen yhteydessä pidetään GEOMAKTI-työpaja. Pyydämme vastaamaan kyselyyn, jota käytetään tausta-aineistona WiMinaarin työpajassa ja myös osana laajempaa tutkimusta. Kysely on anonyymi ja yksityisyys taataan tulosten käsittelyssä ja raportoinnissa. Voit kyselyn lopuksi jättää yhteystietosi, mikäli haluat kuulla projektin etenemisestä, saada haastattelu- tai työpajakutsuja tai vastaanottaa materiaalia. Pyrithän vastaamaan 24.1.2021 mennessä - kysely pidetään avoinna kuitenkin pidempään. Halutessasi voit välittää kutsua myös henkilöille, jotka eivät ole WiMin jäseniä, mutta työskentelevät kaivosteollisuudessa tai siihen liittyvällä alalla. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.

Linkki kyselyyn: GEOMAKTI-kysely.

Taustatietoa GEOMAKTI-projektista

GEOMAKTI on informaatiotutkimuksen projekti, jolla pyritään kartoittamaan geologisen tiedon käyttöä ja geologisen lukutaidon tilaa Suomessa. Aihetta ei ole aiemmin tutkittu maassamme ja kansainvälisestikin hyvin vähän. Projektia toteutetaan kyselytutkimuksin, joista laajin kaikille suunnattu verkkokysely julkaistaan kesällä 2021, sekä työpajojen ja haastattelujen avulla.

Erilaisten ammatillisten ja ei-ammatillisten käyttäjäryhmien informaatiokäyttäytymistä liittyen geologiaan kartoitetaan mahdollisimman laajasti. Osakyselyiden, henkilöhaastattelujen ja työpajojen tuottamaa tietoa yhdistetään laajan GEOMAKTI-kyselyn aineistoon, jotta saadaan kattava ja monipuolinen kuva geologisen informaation käytöstä sekä geologisesta lukutaidosta yhteiskunnassamme. 

Projektin tavoitteena on tuottaa hyvää perustietoa geologisesta informaatiosta ja sen tarpeista, saatavuudesta, luotettavuudesta ja arvioinnista ei käyttäjien keskuudessa. Lisäksi pyritään löytämään jatkotutkimuksen ja kehittämisen aiheita, tuomaan geologiaa tunnetummaksi luonnontieteen alaksi laajemmalle yleisölle sekä parantamaan geologista ja geotieteellistä lukutaitoa Suomessa.

GEOMAKTI toteutetaan Oulun yliopiston Humanistisen tiedekunnan Informaatiotutkimuksen koulutusohjelmassa ja tutkimusta rahoittaa K.H. Renlundin Säätiö.