Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen virallinen nimi on Women in Mining Suomi ja sen kotipaikka on Oulu. Kansainvälisessä kirjeenvaihdossa käytetään nimeä Women in Mining Finland. Yhdistys käyttää Women in Mining -nimeä kansainvälisen kattojärjestön luvalla.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistys on kansainväliseen Women in Mining -verkostoon kuuluva, Suomessa toimiva, itsenäinen kansallinen yhdistys.

Yhdistyksen tarkoituksena on ensisijaisesti toimia verkostoitumiskanavana kaivos- ja kaivannaisalalla, sekä niiden läheisissä sidosryhmissä toimiville naisille työtehtävistä ja koulutustaustasta riippumatta, sekä edistää naisten osaamisen ja koulutustason arvostusta alan piirissä. Lisäksi tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja diversiteettiä kaivos- ja kaivannaisalojen yrityksissä ja organisaatioissa. Yhdistys pyrkii toiminnallaan kannustamaan tyttöjä teknillis-luonnontieteellisille aloille.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää erilaisia tilaisuuksia eri yhteyksissä sekä järjestää koulutuksia ja retkiä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä sekä huvitilaisuuksia. Yhdistyksen varoja voidaan käyttää yhdistyksen toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi, sekä yhdistyksen tarkoituksenmukaisen muun toiminnan tukemiseksi tai sen palkitsemiseksi.

Jäsenet   

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä maksaa liittymismaksun. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus ja jäsenyys astuu voimaan kun liittymismaksu on maksettu.

Yhdistys voi myös kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka kansallisella tai kansainvälisellä toiminnallaan on merkittävästi edistänyt yhdistyksen tarkoituksen mukaisia tavoitteita. Kunniajäsen on vapautettu kaikista jäsenyyteen liittyvistä maksuista yhdistykselle.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Jäsenmaksut

Jäseniltä peritään liittymismaksu joka on vuotuisen jäsenmaksun suuruinen. Ensimmäiseltä vuodelta ei peritä jäsenmaksua. Vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Yhdistyksen hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksuista sellaiselle jäsenelle, jonka hallitus katsoo tehneen merkittävää talkoo- tai vapaaehtoistyötä yhdistyksen hyväksi.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen tulee lain ja näiden sääntöjen mukaisesti hoitaa yhdistyksen toimintaa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Yhdistyksen hallituksen jäsenen pitää olla yhdistyksen jäsen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8§ Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 1.12.-30.11 välinen aika.

Yhdistys valitsee vuosikokouksessa yhden toiminnantarkastajan, sekä varatoiminnan-tarkastajan. Toiminnantarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Tilikirjat ja muut tilikauteen ja tilinpäätökseen liittyvät asiakirjat ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen on mahdollista, hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä, postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai sen aikana. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kutsu toimitetaan jäsenille sähköpostitse sekä yhdistyksen omissa sosiaalisen median kanavissa.

11§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                  

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.  vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

8.  valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenen

9. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.